ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/RPOWZ 1.5/2017

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Numer projektu: RPZP.01.05.00-32-0042/16

Sławoszewo 01.12.2017r.

na „DOSTAWĘ PRASY KRAWĘDZIOWEJ WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM.”

W związku z realizacją przez Firmę ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS” SPÓŁKA JAWNA. projektu pod nazwą „Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcyjnych w firmie Arysto w Sławoszewie, w celu uruchomienia produkcji nowych innowacyjnych wkładów kominkowych”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe na „ DOSTAWĘ PRASY KRAWĘDZIOWEJ WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOEMIENIEM”

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/RPOWZ 1.5/2017
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia.
 4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym.
 5. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
 6. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
 7. Załącznik nr 6 – Wzór wykazu wykonanych dostaw.

Ogłoszenie dostępne również na stornie „Baza Konkurencyjności” pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1072386

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/12/RPOWZ 1.5/2017

BUDOWĘ OBIEKTU SOCJALNO-BIUROWEGO, W WYNIKU PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU

Upublicznieniebaza przedłużenia naboru_BAZA konkurencyjności budowa

W związku z realizacją przez Firmę ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS” SPÓŁKA JAWNA. projektu pod nazwą „Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcyjnych w firmie Arysto w Sławoszewie, w celu uruchomienia produkcji nowych innowacyjnych wkładów kominkowych”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe na „BUDOWĘ OBIEKTU SOCJALNO-BIUROWEGO, W WYNIKU PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ CZĘSCI BUDYNKU”

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/12/RPOWZ 1.5/2017
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym.
 5. Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 6. Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych robót
 7. Załącznik nr 6 – Wzór wykazu osób
 8. Załącznik nr 7 – dokumentacja budowlana

UWAGA: z uwagi na rozmiar i ilość dokumentów – dokumentacja projektowa jest dostępna do pobrania pod poniższym adresem internetowym:
Dokumentacja projektowa

Ogłoszenie dostępne w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1076860

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/12/RPOWZ 1.5/2017

DOSTAWĘ ZROBOTYZOWANEGO STANOWISKA SPAWALNICZEGO WRAZ Z TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM.

W związku z realizacją przez Firmę ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS” SPÓŁKA JAWNA. projektu pod nazwą „Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcyjnych w firmie Arysto w Sławoszewie, w celu uruchomienia produkcji nowych innowacyjnych wkładów kominkowych”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe na „DOSTAWĘ ZROBOTYZOWANEGO STANOWISKA SPAWALNICZEGO WRAZ Z TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOEMIENIEM”

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/12/RPOWZ 1.5/2017
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia.
 4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym.
 5. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
 6. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
 7. Załącznik nr 6 – Wzór wykazu wykonanych dostaw.

Ogłoszenie dostępne w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1077306